top of page

Įtraukios visuomenės kūrimas didinant Pagalbinių technologijų prieinamumą 

Darbo grupės tikslas: įgalinti jaunuosius mokslininkus, dirbančius įtraukios visuomenės klausimais, skleisti savo tyrimų informaciją, kurti naujas mokslines grupes ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese.

Užduotys:

  • Informacijos sklaida t. y. jaunųjų mokslininkų darbų viešinimas per pristatomuosius renginius;

  • Darbo grupės narių įtraukimas į seimo komitetus, pakomitečius ir ministerijų formuojamas darbo grupes ir komisijas;

  • Naujų mokslinių grupių, kurios atlieptų įtraukios visuomenės formavimo kursą, formavimas ir kūrimas;

  • Jaunieji mokslininkai – pagrindiniai ekspertai ruošiant visos valstybės mastu taikomus tyrimus neįgaliųjų asmenų integracijos visuomenėje ir aktyvaus senėjimo tematika: socialinė, sveikatos priežiūros, švietimo, ekonominė ir teisinė plotmė;

  • Darbai savivaldybėse, vyriausybėje ir ministerijose, susiję su integralios visuomenės kūrimu (neįgaliųjų integracija ir aktyvus senėjimas) privalo būti atliekami įtraukiant bent vieną atitinkamos srities jaunąjį mokslininką. Neįgyvendinus šio aspekto darbai yra traktuojami kaip niekiniai.

Darbai:

  • Sklaidos renginiai, siekiant kuo plačiau paskleisti informaciją apie jaunųjų mokslininkų darbus įtraukios visuomenės tematikoje (neįgaliųjų asmenų įntegracija, socialinė ir medicininė reabilitacija, pagyvenusių asmenų savarankiškumo didinimas).

  • Raštų siuntimas atitinkamoms ministerijoms ir seimo komitetams dalinantis savo sukauptomis žiniomis ir patariant dėl tinkamiausių sprendimų.

  • Tinkamiausių formų paieška naujų mokslinių komandų formavimui.

 

Lietuvos jaunieji mokslininkai – vieni iš geriausių įtraukios visuomenės kūrimo per pagalbinių technologijų prieinamumo didinimą ekspertai visoje ES.

bottom of page