top of page

Bioverslų skatinimas

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos darbo grupės iniciatyva organizuojamas renginių ciklas Žaliojo kurso tematika „Žaliojo kurso aktualijos ir perspektyvos Lietuvoje 2021 m.“.


Antrasis forumas-diskusija „Bioverslų skatinimas“ įvyks vasario 11 d. 18 val. ZOOM platformoje ir bus tiesiogiai transliuojamas Facebook. Kviečiame registruotis ir užduoti klausimus pranešėjams.Jūsų laukia net keturi aktualūs pranešimai:

  • Dokt. Judita Astrovienė kartu su dr. Jolita Greblikaite pristatys esamą bioversalų situaciją kaimo vietovėse, perspektyvias bioverslų kaimo vietovėse kryptis ir galimybes labiau išnaudoti esamus vietinius išteklius ir bioatliekas. Tinkamai parinkti perspektyvūs bioverslai gali turėti ženklų indėlį į kaimo vietovių konkurencingumo didinimą.

  • Dr. Erika Besusparienė – pristatys optimalią Lietuvos mokesčių sistemą, taikant genetinį algoritmą sukurtam daugiakriterio programavimo optimalios mokesčių sistemos modeliui, derinančiam šeimos ūkių ir valdžios interesus pasitelkiant ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį modelio vertinimą, bei pateiks Lietuvos mokesčių sistemos rekomendacijas.

  • Dokt. Jokūbas Krutkevičius pristatys pranešimą apie sintetinių polimerų, pagrinde poliuretano, biodegradacijos tyrimus.

  • Dokt. Aušra Nausėdienė pristatys tyrimą, susijusį su mineralinių azoto trąšų mokesčio poveikio ŠESD emisijoms bei ūkių ekonominiams rodikliams vertinimu.

Po pranešimų Jūsų laukia diskusija apie tai, kokių priemonių turime imtis, kad galėtume įgyvendinti mokslu pagrįstus sprendimus siekiant Žaliojo kurso įgyvendinimo.


Įžanginį žodį tars Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Renginį moderuos – EK klimato pakto ambasadorė ir LJMS tarybos narė Rasa Tumaševičiūtė.


Lauksime Jūsų klausimų ir aktyvaus dalyvavimo.


-----------------------


Lithuanian Young Scientists (LJMS) Climate change mitigation and adaptation to climate change working group initiative organized a series of events on Green Deal, "Green Course Current Issues and Perspectives in Lithuania 2021."


Second forum-discussion “Promotion of biobased businesses" will occur on February 11, 6 p.m. ZOOM platform and will be broadcast live on Facebook. We invite you to register and ask questions to the speakers.There are as many as four relevant messages waiting for you:

  • Doc. Judita Astrovienė, together with dr. Jolita Greblikaite will present bio-businesses' current situation in rural areas, promising directions of bio-businesses in rural areas, and opportunities to make better use of existing local resources and bio-waste. Properly selected, promising bio-businesses can make a significant contribution to increasing the competitiveness of rural areas.

  • Dr. Erika Besusparienė will present the optimal Lithuanian tax system, applying the genetic algorithm to the multi-criteria programming optimal tax system model, combining family farms and government interests through economic, environmental, and social model assessment, and present the Lithuanian tax system recommendations.

  • Doc. Jokūbas Krutkevičius will present a report on biodegradation research of synthetic polymers, mainly polyurethane.

  • Dr. Aušra Nausėdienė will present research related to the taxation of pollution sources in agriculture and the impact of environmental taxes on environmental pollution.

Following the presentations, you will discuss what measures we need to take to implement science-based solutions to implement the Green Course.


The Minister of Agriculture Kęstutis Navickas will give the introductory speech. The event will be moderated by Rasa Tumaševičiūtė, EC Climate Pact Ambassador and LJMS Council Member.


We look forward to your questions and active participation.


Comments


bottom of page