Vykdomi projektai

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos plėtra ir stiprinimas


Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos projektas „Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos plėtra ir stiprinimas“ vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“.

Projekto tikslas yra Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos veiklos ir bendradarbiavimo stiprinimas ir bendrųjų gebėjimų ugdymas.

Projekto trukmė – 2010 04 01 – 2012 03 31.

Bendra projekto vertė 795173,00  lt.

Projekto esmę sudaro Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS), kaip mokslininkų ir kitų tyrėjų tinklo, veiklos stiprinimas ir bendrųjų gebėjimų ugdymas. Projekto metu planuojama LJMS atstovų mokslo ir studijų institucijose tinklo plėtra, jų aktyvus dalyvavimas institucijų veikloje, kuris sąlygos efektyvesnį tyrimų politikos įgyvendinimą. Sąjungos numatyti renginiai ir informacinė kampanija padės formuoti palankią terpę jauniems, į kokybiškus ir aukšto lygio tyrimus orientuotiems mokslininkams ir kitiems tyrėjams, skeisti mokslo žinias visuomenėje, taip įgyvendinant sąjungos viziją ir misiją. Bedrųjų gebėjimų ugdymo stoka ir mažas jaunųjų mokslininkų aktyvumas tyrimų politikos formavime ir įgyvendinime (ypač tarptautinės) yra problemos, kurias padės spęsti šis projektas. Projekto vykdymo veiklų ir uždavinių įgyvendinimas stiprins LJMS tinklinę struktūrą, leis nariams ugdyti savo bendruosius gebėjimus. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra (visų pirma per skėtinę Europos šalių jaunųjų mokslininkų sąjungų asosiaciją EURODOC) sudarys sąlygas platesniam Lietuvos jaunųjų mokslininkų ir kitų tyrėjų atstovavimui tarptautiniu mastu (visų pirma Europos Sąjungos) vykstančiuose prijektuose. Projekto metu vyks mokymai, kurių metu sąjungos nariai tobulins savo bendruosius gebėjimus (projektų valdymo, verslumo, mokslo žinių kokunikacijos, tyrimų vadybos, autorinių teisių apsaugos ir kt.).