Vykdomi projektai

http://www.ljms.lt/uploads/images/MTTP_tinklu_proj/ESF_1.jpg

„Lieknos Vyriausybės“ („Lean Government“) principų sklaida ir jų taikymo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose ir NVO sektoriuje galimybių analizė  („Lean Government LT“)

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (įgyvendinimo priemonė VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“).

Projekto tikslas skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą siekiant pagerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą politiką viešojo sektoriaus valdymo srityje taikant „Lieknos Vyriausybės" principus.

Projekto uždavinys – pagerinti valdžios sektoriaus paslaugų ir administravimo kokybę taikant „Lieknos Vyriausybės“ principus Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose.

Projekto trukmė: 2013 06 18 - 2014 12 18.

Bendra projekto vertė – 500 000 Lt.

Projekto partneris – Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko tarnyba.

Projekto tikslinė grupė – valdžios sektoriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, politikai, NVO atstovai.

Projekto veiklos:

Projekto pridėtinė vertė – apjungiamos naujausios vadybos mokslo žinios, geroji užsienio patirtis, perduodama patyrusių specialistų, nevyriausybinio sektoriaus atstovų kompetencija ir įžvalgos siekiant viešojo sektoriaus valdymo modernizavimo ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimo.

***

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos institucinių gebėjimų stiprinimas

Paprojektį finansuoja Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, "Nevyriausybinių organizacijų fondas".

Paprojekčio tikslas - sustiprinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą ir ugdyti jos narių institucinius gebėjimus.

Paprojekčio uždaviniai:

1. Išanalizuoti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos plėtros ir stiprinimo galimybes;

2. Stiprinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos, kaip mokslininkų ir kitų tyrėjų tinklo, veiklą;

3. Ugdyti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narių bendruosius gebėjimus.

Paprojekčio trukmė: 2013 01 11 - 2014 07 10.

Bendra paprojekčio vertė - 257303,50 Lt.

Pagrindinė tikslinė grupė yra Lietuvos jaunieji mokslininkai ir kiti tyrėjai.

Paprojekčio veiklos:

LJMS tikrųjų ir potencialių narių tapatybės, lūkesčių bei galimybių nustatytmas ir analizė. Bus atlikta LJMS esamų ir potencialių narių apklausa, siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius ir organizuoti Sąjungos veiklą taip, kad būtų galima labiau patenkinti jų poreikius.

LJMS strateginės ir taktinės komunikacijos stiprinimas. Bus leidžiamas mėnraštis apie Sąjungos veiklą, sukurtas LJMS pristatantis filmas, dalyvaujama radijo laidose, platinami spaudos pranešimai ir informaciniai leidiniai.

LJMS renginių transliavimas internetu ir įrašų saugojimas. Svarbiausi LJMS renginiai bus įrašomi ir talpinami internete, siekiant padidinti LJMS žinomumą bei jos patrauklumą.

Lietuvos ir Šveicarijos jaunųjų mokslininkų asociacijų partnerystės plėtojimas. LJMS nariai pasimokys šveicarų gerosios patirties mokslo politikos formavimo ir finansų pritraukimo srityse, dalinsis mokslo idėjomis "Idėjų kalvėje" bei patirtimi disertacijų vertinimo konkurse.

Idėjų kalvės organizavimas. Planuojama suorganizuoti dvi mokomąsias stovyklas, kurių metu tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkai pristatys savo mokslinę veiklą, ir bus sudarytos prielaidos inicijuoti bendrus tarpdisciplininius tyrimus.

LJMS finansinio stiprinimo strategijos rengimas. Bus parengta LJMS finansinio stiprinimo strategija, kuri padės užtikrinti LJMS finansinį savarankiškumą ir veiklų tęstinumą.

LJMS finansinio stiprinimo priemonių diegimas ir plėtojimas. Ši veikla apims dvi neformaliojo mokymo programas, kurių metu LJMS nariai bus mokomi rašyti ir įguvendinti projektus Lietuvos ir Europos Sąjungos įgyvendinančioms institucijoms.

Daugiau informacijos suteiks Vilma el. paštu vilma@ljms.lt

Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema

Projektas įgyvendinamas VšĮ "Socialinių inovacijų institutas" kartu su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga ir dar 19 asociacijų ir institucijų.

Projekto tikslai:

  1. Remiant ir vykdant mokslo populiarinimo renginius nacionaliniu lygmeniu propaguoti mokslo svarbą,  gerinti visuomenės gebėjimus suprasti ir naudoti mokslo ir technologijų pasiekimus.
  2. Ugdyti Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo ir technologijų populiarinimo gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti prielaidas kokybiškam ir efektyviam mokslo populiarinimo renginių rėmimui.
  2. Sudominti visuomenę mokslu ir technologijomis finansuojant kokybiškus ir įvairius mokslo ir technologijų populiarinimo renginius.
  3. Organizuoti mokslo populiarinimo gebėjimų ugdymo mokymus Lietuvoje.

Pagrindiniai projekto rezultatai – sukurta ir išbandyta mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistema, padidintos Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo ir technologijų populiarinimo gebėjimų kompetencijos.

Daugiau apie projektą: http://www.mokslopopuliarinimas.lt/

Daugiau informacijos suteiks Vilma el. paštu vilma@ljms.lt

 

Įgyvendinti projektai

Projektai, kuriuos vykdėme

Tyrėjų naktis 2012: Kaip man tai pavyko

Projektas "Tyrėjų naktis 2012: Kaip man tai pavyko" įgyvendinamas su partneriais: Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Šiaulių universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Socialinių inovacijų institutu, Baltijos pažangių technologijų institutu.

Projekto trukmė: 2012 06 01 - 2012 10 31.

Daugiau apie projektą >>